મંદીની અસર…….

પત્ની : આ વખતે દીવાળી ના વેકેશન માં આપણે શું પ્રોગ્રામ કરીશું ?

પતિ : છોકરાવ જાશે મામા ને ધેર,
તુ જા જે તારા પિયર
અને
હું જાઈશ મારા સસરા ને ઘેર..

😂😂😂😂😂