இன்றே சிரித்து விடு…

நாளை

நீயும் காதலிக்கலாம்!…..
–யாரோ!